Hukuk ve Danışmanlık

TAAHHÜTNAME NEDİR, NE DEĞİLDİR!

Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir. “Somut olaya” ve “hukuk alanına” göre değişiklik gösterir.
“İcra hukukunda” daha çok kullanılır ve “karşılıklı irade” içerir. Alacaklı, alacağını almak için borçluya karşı icra takibi başlatır. İcra takibine itiraz etmeyen ve takibi kesinleşen borçluya karşı alacağını tahsil etmek için hacze giden alacaklı, borçlunun haciz sırasında kendisine taahhüt vermesi ile haciz işlemini tamamlamaz. Çünkü elinde borçlu tarafından ödemesini yapacağına dair beyanı bulunan ve imzalanmış yazılı bir taahhütname bulunmaktadır.
Kısaca, borçlu borcunu takside bağlar. Eğer borçlu, taahhütnamede belirttiği ödemeyi süresi içerisinde yapmazsa borçlu bakımından taahhüdü ihlal suçu oluşur.
Taahhütname, icra/iflas dışındaki hukuk alanlarında da ödeme içeren somut bir olay varsa düzenlenir. Borçlu borcunu ödeyince, borcunu yenileyince, alacaklıdan borcunun olmadığına dair ibraname alınca ya da aşırı ifa güçlüğüne düşerse, taahhütname sona erebilir.

Related Posts