Amerikan Vatandaşı Olan Çocuğun Yasal Hakları Nelerdir?

‘Kişisel Veriler’ Hakkında Hukuki Haklar

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekir. Sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir.
Yani veriler kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel veridir.
İZİNSİZ PAYLAŞIM SUÇ
Bu verilerin mal ve hizmet sağlayan kurumlar tarafından müşterilerden habersiz ve onaysız bir şekilde işlenmesi, yayılması, paylaşılması hukukumuzda bir suç teşkil etmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu‘na şikâyet yoluyla başvuru yapabilir.

Şunlar istenebilir:
Kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenbilirsiniz.
İşlenmişse bunları talep edebilirsiniz.
Verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunları düzeltebilirsiniz.
Hukuka aykırı olması halinde silinmesini, yok edilmesini ve üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini isteyebilirsiniz. * Kişilik hakları ihlal edilen ilgililerin genel hükümlere göre tazminat hakları saklıdır.
Başvuru yoluna gitmenin zorunlu, şikâyet yoluna gitmenin ise ihtiyari olması sebebiyle, başvurusu zımnen veya açıkça reddedilen ilgili kişinin bir yandan Kurula şikâyette bulunabilmesi, diğer yandan doğrudan yargı yoluna gidebilmesi mümkün.
İlgili kişilerin hak ihlallerine yönelik olarak doğrudan yargı organlarına başvurmaları önünde herhangi bir engel bulunmaz.
Kişi veri sorumlusuna gitmeden de yargıya başvurabilir. Kuruma başvuru yazılı olarak yapılır.
Kişi bir şekilde suçun işlendiği öğrendiğinden itibaren savcılığa başvurur.

Savcılık kendiliğinden soruşturma başlatır.

Related Posts